CHỪNG MỰC

Cập nhật: 30-06-2024 03:20:06 | Bước đầu học Phật | Lượt xem: 40

CHỪNG MỰC

          

Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.

 Trách người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, giữ cho mình chút độ lượng.

 Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.

 Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.

 Hiểu hết lý lẽ chẳng cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.

 Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, chia sẻ cho người khác một chút, lưu cho mình đường lui.

 Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia sẻ cho người khác chút ít, lấy chút phúc cho mình .

( Sưu tầm )

Ý kiến phản hồi

Gửi Phản hồi


V . Quê Hương Việt Nam q Bước đầu học Phật